KITAB-KITAB YANG SEBAIKNYA DIMILIKI PENUNTUT ILMU

 1. 1. TAJWID/QIRO’AH
 • At-Tibyan (Karya An-Nawawi).
 • Ahkamut Tajwid wa Fadhoil Qur’an (Karya Syaikh Muhammad Abdul ‘Alim).
 • Tamhid fi ‘Ilmit Tajwid (Karya Imam Ibnul Jauziy).
 • Ahkam Qiro’ah Qur’an (Karya Syaikh Mahmud Kholil Al-Hashriy).
 1. 2. BAHASA ARAB
 • Matan Aj-jurumiyah Dan Syarhnya ‘Tuhfatus Saniyyah’ (Karya Syaikh Muhammad Abdul Hamid).
 • Alfiyah Ibnu Malik dan Syarhnya (Karya Ibn ‘Aqil).
 • Al-Wajiz fi Nahwi (Karya As Siroj).
 • Qothrun Nada (Karya Ibn Hisyam disertai syarhnya dengan tahqiq Syaikh Muhammad Abdul Hamid).
 • Jaami’ Durus Al Arobiyyah (Karya Musthofa Al Gholainiy).

 1. 3. AKIDAH, TAUHID, MANHAJ
 • Tsalatsatul Ushul (Karya Syaikh Muhammad bin‘Abdil Wahab dan Syarhnya Karya Syaikh Muhammad Sholih Al Utsaimin).
 • Al-Qowa’idul Arba’ (Karya Syaikh Muhammad bin‘Abdil Wahab).
 • Kasyfu Syubhat (Karya Syaikh Muhammad bin‘Abdil Wahab dan syarahnya Karya Syaikh Muhammad Sholih Al Utsaimin).
 • Al Firqotun Najiyah (Karya Syekh Muhamad Zamil Zaenu).
 • Al-Qoulul Mufid Fi Adillatit Tauhid (Karya Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin ‘Ali Al-Yamani Al-Wushobi).
 • Kitabut Tauhid (Karya Syaikh Muhammad bin ‘Abdil Wahab dengan Syarh Hasyiyahnya Al-Qaulus Sadid Karya Syaikh Abdurrahman As-Sa’di atau Mulakhos Kitab Tauhid Syaikh Shalih Fauzan Atau Syarah Kitab Tauhid Fathul Madjid Syaikh Abdurrahman Alu Syaikh).
 • Aqidah Wasithiyah (Karya Syaikhul Islam Ibn Taimiyah Syarh Aqidah Wasithiyah Karya Syaikh Sholih Fauzan atau Syarh Aqidah Wasithiyah Karya Syaikh Muhammad Sholih Al-Utsaimin).
 • Aqidah Thohawiyyah (Karya Ath-Thohawiy dengan syarh Aqidah Thohawiyyah Karya Syaikh Al Albani atau Syarh Aqidah Thohawiyyah Karya Syaikh Sholih Fauzan).
 • Al-Hamawiyah dan At-Tadmuriyah (Karya Ibnu Taimiyah).
 • Al Ushulus Sittah (Karya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab).
 • Ushulul Iman (Karya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab).
 1. 4. FIQIH
 • Adabul Masyi ila ash-Sholati (Karya Syaikhul Islam Muhammad bin ‘Abdil Wahhab).
 • Mukhtashor Fiqh Islamiy (Karya Muhammad bin Ibrohim At-Tuwaijiri).
 • Zadul Mustaqni’ fi Ikhtishoril Muqni’ (Karya al-Hijawi).
 • Ar-Roudhul Marba’ Syarh Zadul Mustaqni’ (Karya Syaikh Manshur al-Bahuti).
 • ‘Umdatul Fiqh (Karya Ibnu Qudamah rohimahulloh).
 • Mukhtashor Fiqh Islamiy (Karya Muhammad bin Ibrohim At-Tuwaijiri).
 • Minhajus Saalikin (Karya Syaikh Abdurrahman As Sa’diy).
 • Kitab Al Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitaab Al-Aziz (Karya Abdul Azhim Badawiy).
 • Taisir ‘Alam Syarh ‘Umdatul Ahkam (Karya Syaikh Abdullah Al Bassam).
 • Nailul Author (Karya Asy-Syaukaniy).
 • Ar-Raudloh Nadiyyah Syarh Durar Al-Bahiyyah (Karya Al-‘Alamah Sidiq Hasan Khan dengan tahqiq Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani).
 • Tawadlih Ahkam Syarh Bulughul Marom (Karya Syaikh Abdullah Al-Basaam atau Subulus Salam Karya As-Shona’aniy).
 • Al Ijma’ (Karya Ibn Mandzur).
 • Minhajus Saalikin (Karya Syaikh Abdurrahman As-Sa’diy).

Tambahan Fiqih,

 • Fiqih Hambaliy

Al Mughniy (Karya Ibnu Qudamah Syarh Al Kabir Karya Abdurrahman bin Qudamah).

 • Fiqih Asy-Syafi’i

–    Al ‘Umm (Karya Imam Asy-Syafi’iy).

–    Al Majmu’ (Karya Imam An-Nawawiy).

–    Raudloh At-Tholibin (Karya Imam An-Nawawiy).

 • Fiqih Malikiy

–    At-Tamhid Syarh Al-Muwatho’ (Karya Ibn Abdul Baar).

–    Bidayah Al-Mujtahid (Karya Ibn Rusyd).

–    Al-Istidzkaar (Karya Ibn Abdul Baar).

–    Al-Muntaqo (Karya Al-Bajiy).

 • Fiqih Hanafiy

–    Syarh Ma’aniy Al-Atsar (Karya At-Thohawiy).

–    Syarh Fathul Qodir (Karya Ibnul Hammam dengan catatan Ibn ‘Abidin).

 • Fiqhus Sunnah (Karya Sayyid Sabiq disertai dengan Tamamul Minnah Karya Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani).
 • Al-Muhalla (Karya Ibn Hazm).
 • Sunanul Kubro (Karya Al-Baihaqiy).
 • Fathul Bary Syarh Shahih Bukhori (Karya Ibn Hajar Al-Asqolaniy).
 • Majmu’ Fatawa (Karya Syaikhul Islam Ibn Taimiyah).
 • Fatawa Lajnah Daimah
 • Fatawa Syaikh Muhammad Sholih Al-Utsaimin.
 1. 5. TAFSIR
 • Tafsir al-Qur`an al-Azhim (Karya Ibnu Katsir).
 • Taysirul Karimir Rohman fi Tafsir Kalamil Mannan (Karya Syaikh ‘Abdurrohman bin Sa’di).
 • Muqoddimah Syaikhul Islam fit Tafsir
 • Adhwa`ul-Bayan (Karya Al-‘Allamah Muhammad asy-Syinqithi).
 • At-Ta’liqot Matinah ‘ala Risalah As-Sa’diyyah Lathifah (Karya Naadir At-Ta’miriy).
 • Al Wadlih fi Ushulil Fiqh (Karya Muhammad Asyqor).
 • Syarh Al-Waroqot (Karya Syaikh Doktor Abdullah Al-Fauzan).
 • Ushul Min ‘Ilmil Ushul (Karya Syaikh Muhammad Sholih Al-Utsaimin disertai dengan syarh beliau rahimahullah).
 • Al-Qowa’il Wal Ushul Al Jaami’ah (Karya Syaikh Abdurrahman As-Sa’diy).
 • Ma’aalim Ushul Fiqh ‘inda Ahl Sunnah wal Jama’ah (Karya Muhammad Al-Jaizaniy).
 • Mudzakiroh fi Ushul Fiqh (Karya Imam Asy-Syinqithiy).
 • Raudlo Nazhir (Karya Imam Ibn Qudamah).
 • Al Qowa’id Al Fiqhiyah (Karya Syaikh Sholih As-Sadlan).
 1. 6. HADITS
 • Fathul Bari Syarh Shohih Al-Bukhori (Karya Ibnu Hajar al-‘Asqolani rohimahullohu Ta’ala).
 • Subulus Salam Syarh Bulughul Marom (Karya ash-Shon’ani).
 • Nailul Author Syarh Muntaqo Al-Akhbar (Karya Asy-Syaukani).
 • ‘Umdatul Ahkam (Karya Al-Maqdisi).
 • Al-Arba’in An-Nawawiyah (Karya Abu Zakaria An-Nawawi).
 • Bulughul Marom (Karya Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqolani).
 • Nukhbatul Fikr (Karya Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqolani).
 • Al-Kutubus Sittah (Shohih Al-Bukhori, Muslim, An-Nasa`i, Abu Dawud, Ibnu Majah dan At-Turmudzi Dengan Syarahnya).
 • Majmu’ Al-Hadits ‘Ala Abwabil Fiqh (Karya Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab dengan tahqiq Syaikh Usamah Al-Utaibiy).
 • Al Muwatho’ (Karya Imam Malik disertai dengan Syarhnya Karya Az-Zarqoniy).

 1. 7. MUSHTHOLAH HADITS, ILMU HADITS
 • Az-Zubdatul Fi Mushtholahil Hadits atau Kitab (Karya Syaikh Muhammad Sholih Al-Utsaimin dalam Mushtholahul Hadits).
 • Nukhbatul Fikr (Karya Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqolaniy).
 • Taisir Mushtholahul Hadits (Karya Mahmud At-Thohan).
 • Tuhfatus Saniyyah Syarh Al-Mazhumah Baiquniyyah (Karya Masyath tahqiq dan ta’liq Fawaz Zamuliy).
 • Nazatun Nazhor Syarh Nukhbatul Fikr (Karya Al-Hafidz Ibnul Hajar Al-Asqolaniy).
 • An-Nukat (Karya Syaikh Ali Hasan Al-Halabiy).
 • Baa’its Al-Hatsits (Karya Ibn Katsir dengan tahqiq Syaikh Ali Hasan Al-Halabiy).
 • An-Nukat ‘Ala kitab Ibn Sholah (Karya Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqolaniy dengan tahqiq Syaikh Robi’ bin Hadi Al-Madkholiy).
 • Fathul Mughits (Karya As-Sakhowiy).
 • Ma’rufatul ‘Ulumul Hadits (Karya Al-Hakim).
 • ‘Ulumul Hadits (Karya Ibn Sholah).
 • Tawadlih Afkar (Karya Shona’aniy).
 • Syarh Alfiyah As-Suyuthiy (Karya Atsubiy).
 • Syarh ‘Alil At Tirmidzi (Karya Ibn Rajab).
 • An Nukat ‘ala Muqodimah ibn Sholah (Karya Zarkasyiy).
 • Jaami’ Liakhlaqir Rowa wa Adabis Saami’ (Karya Al Khothib Bagdadiy).
 • Kitab-kitab rijal hadits

–    Aj-Jarh wat Ta’dil (Karya Ibn Abi Hatim).

–    At-Tarikhul Khabir (Karya Bukhori).

–    Ats-Tsiqot (Karya Ibn Hibban).

–    Al-Majruhin (Karya Ibn Hibban).

–    Tahdzibul Kamal (Karya Al Mizziy).

–    Tahdzibut Tahdzib (Karya Ibn Hajar Al-Asqolani).

–    Taqribut Tahdzib (Karya Ibn Hajar Al-Asqolani).

–    Mizanul I’tidal (Karya Ad-Dzahabiy).

–    Lisanul Mizan (Karya Ibn Hajar Al-Asqolani).

–    Tarikh Damsiq (Karya Ibn Asakir).

–    Tarikh Ashbahaniy (Karya Al-Ashbahaniy).

–    Siyar A’lamun Nubala (Karya Ad-Dzahabiy).

–    Tadzkiro Al-Hufaazh (Karya Ad-Dzahabiy).

–    Talkhis Al-Habir (Karya Ibn Hajar Al-Asqolani).

–    Irwa’ul Gholil (Karya Syaikh Al-Albani).

 1. 8. SIROH, TARIKH, BIOGRAFI
 • Raudlotul Anwar fi Siroh Nabi Al-Mukhtar (Karya Syaikh Mubarokafuriy).
 • Al Fushul fi Sirotir Rasul shalallahu ‘alaihi wa sallam (Karya Ibn Katsir dengan tahqiq Syaikh Salim Al-Hilaliy).
 • Siroh Nabawiyah As Shahihah (Karya Al-‘Umriy).
 • Shahih Siroh Nabawiyah (Karya Syaikh Al-Albani).
 • Syamail Muhammadiyah (Karya Imam At-Tirmidzi disertai dengan Mulakhosh Syamail Muhammadiyah Karya Syaikh Al-Albani).
 • Anwar fi Syamail Nabiy Al-Mukhtar (Karya Imam Al-Baghawi).
 • Tarikhul Islam (Karya Ad-Dzahabiy).
 • Bidayah Wan Nihayah (Karya Ibn Katsir).
 • Huquq Nabiy shalallahu ‘alaihi wa sallam (Karya Syaikh Doktor Muhammad Kholifah At-Tamimi).
 • Siroh Nawabiyah (Karya Ibn Hisyam).
 • Zaadul Ma’ad (Karya Ibnul Qoyyim Al-Jauziyah).
 • Tarikh Islamiy Tarikh Umam wal Muluk (Karya Ibn Hajar At-Thobariy).
 • Al Kamal fit Tarikh (Karya Ibn Atsir).
 • Da’wah Asy Syaikh Muhammad bin Abdil Wahab wa Atsaruha (Karya Syaikh Sholih Al-‘Abud).
 • Tarojim Shohabah (Karya Ibn Hajar Al Asqolaniy).
 • Thobaqot Hanabilah (Karya Ibn Abi Ya’la).
 • Tobaqot Syafi’iyah (Karya As Sabakiy).
 • Ulama Najd Khilal Tsamaniyah Qurun (Karya Syaikh Al Bassam).
 1. 9. TAZKIYATUN NUFUS, ADAB, NASEHAT
 • Shahih Riyadhus Shalihin Takhrij Syaikh Nashiruddin Albani.
 • Tandzibu MadarijIs Shalihin Ibnu Qayim Aljauziyah.
 • Al fawa’id Ibnu Qayim Aljauziyah.
 • Thibbun Nabawi.
 • Madakhil asy-Syaithan li ighwa’ al-Insan Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
 • Mukhtashar ad-Da’Wa Ad-Dawa’ Ibnu Qayim.
 • Shohih At-Targhib wat Tarhib (Karya Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani).
 • Hadiy Arwah ila Biladil Afrah (Karya Ibnul Qoyyim Al-Jauziyah).
 • Miftah Daarus Sa’ada (Karya Ibnul Qoyyim Al-Jauziyah dengan tahqiq Syaikh Ali Hasan Al-Halabiy).
 • Adabul Mufrad Imam Bukhariy.
 • Adabud Dunya wad Din (Karya Al-Mawardiy).
 • Adabut Thulab (Karya As-Syaukaniy).

Sumber :
Al Faqir Ilalloh Abu Amina Al Anshariy El Jawiy
assunnah@yahoogroups.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: